Europejska pamięć

o Gułagu

#Proekt  Badawczy

Blocks

Projekt badawczy realizowany obecnie przez INED i Centrum Badań nad Światem Rosyjskim, Kaukaskim i Środkowoeuropejskim (CERCEC, EHESS/CNRS) stanowiący  podstawę niniejszej publikacji, zajmuje się kwestią przymusowych ruchów ludności w XX wieku na ogromnej przestrzeni Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego, w których miała miejsce - w zależności od okresów historycznych i polityki -  różnego rodzaju migracja przymusowa, w skutek której całe grupy ludności opuściły swoje miejsca pochodzenia i znalazły się z zakazem opuszczania miejsca zsyłki i/lub zostały zmuszone do osiedlenia się na nieznanych im terytoriach.

Badanie uwarunkowań i szlaków wygnania, związek między indywidualnym doświadczeniem zesłańców a polityczno-administracyjną historią decyzji państwowych, sprzężenia zwrotne tzw. historii oddolnej z historia odgórną, stanowi jedną z głównych wytycznych tego projektu. W ramach projektu od 2008 (i do chwili obecnej) roku gromadzona jest dokumentacja obejmująca obszerny zbiór źródeł historycznych, w tym archiwa pisane, publiczne i prywatne,relacje ustne, fotografie ze zbiorów prywatnych i publicznych, filmy dokumentalne i dokumenty oficjalne.

Jedną z mocnych stron tego projektu jest fakt, że opiera się on na bazie danych zawierającej już ponad 200 dostępnych wywiadów, których dopełnienie stanowią różnorodne dokumenty stanowiące bogate zasoby źródłowe badań dla młodych badaczy i doktorantów oraz specjalistów w tej dziedzinie. Baza ta została stworzona w szczególności w ramach projektu realizowanego w latach 2007-2012 przez Cercec, RFI i INED.

Początkowy PROJEKT

Początkowy projekt, w wyniku którego powstała pierwsza seria 160 wywiadów z byłymi zesłańcami w 13 różnych krajach, został zrealizowany przez Centrum Badań nad Światem Rosyjskim, Kaukaskim i Środkowoeuropejskim (CERCEC, CNRS/EHESS, Paryż), Radio France Internationale (RFI) i Narodowy Instytut Badań Demograficznych (INED w Paryżu) pod kierunkiem Alain Bluma (Cercec-EHESS i INED), Marty Craveri (Cercec-Ehess) i Valérie Nivelon (RFI). Partnerami projektu były następujące instytucje: Centrum im. Marca Blocha (Berlin), Francuskie Centrum Badań nad Naukami Społecznymi (CEFRES, Praga) oraz Francuskie Centrum Badań nad Naukami Humanistycznymi i Społecznymi (CEFR, Moskwa). W wyniku powstało wirtualne „Muzeum europejskiej pamięci o Gułagach” - "Sound Archives: European Memories of the Gulag", które stanowi pierwsza odsłonę obecnej strony internetowej. W ramach tego samego projektu powstała seria audycji radiowych z cyklu  La marche du monde, (producentka -Valérie Nivelon).
Projekt ten został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przez l'Agence nationale de la recherche (program badawczy ANR Corpus – 2007-2012).

Opieka MERYTORYCZNA

Projekt, którego przedmiotem badań jest rozległy obszar Europy Wschodniej, poświęcony jest w pierwszym rzędzie analizom i badaniom porównawczym wewnątrz tego obszaru, zakłada również możliwość tego samego typu badań w zestawieniu z innymi obszarami według ściśle określonych kategorii i określonej tematyki.

Projekt ten nadzorowany jest przez Międzynarodowa Rada Naukową i Komitet redakcyjno-wydawniczy: 

Międzynarodowa Rada Naukowa sprawuje pieczę nad upowszechnianiem i promowaniem niniejszej publikacji oraz jej znaczenia na arenie międzynarodowej (publikacja będzie co najmniej dwujęzyczna, niemniej planuje się, że zostanie udostępniona - przynajmniej częściowo- w 4 językach: francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim). Zadaniem Rady skupiającej specjalistów z różnych dziedzin, wykładowców i pracowników naukowych z wyższych uczelni z różnych krajów będzie zatwierdzanie zakresu danego projektu badawczego oraz, dzięki znajomości międzynarodowego środowiska badaczy w tej dziedzinie, wspieranie synergii badań opartej w szczególności na specyfice dostępnych materiałów, inspirowanie do publikowania artykułów  i do udostępniania wszelkich materiałów źródłowych, w celu promowania dynamicznej koncepcji otwartych modeli komunikacji naukowej na użytek całej społeczności międzynarodowej.

Ustalanie składu członków w toku Komitet redakcyjny, składający się z profesjonalistów w dziedzinie działalności wydawniczej i dokumentalistyki (zespół INED i doradców zewnętrznych) oraz francuskich badaczy i specjalistów w tej dziedzinie, jest odpowiedzialny za zapewnienie spójności linii redakcyjnej, rozwój i monitorowaniu jej innowacyjnego charakteru, tworząc związek między wymiarem naukowym publikacji i jej dostępnością dla ogółu społeczeństwa. Jego rolą jest również ocena jakości naukowej zgłaszanych artykułów i odpowiedni dobór mediów towarzyszących tekstom (dźwięk, archiwa, wideo). Celem Komitetu redakcyjnego jest zagwarantować wysoką jakość redakcyjną całości publikacji (formatowanie, jakość pisania, jakość dźwięku, dokumentów, zdjęć itp.).

Procedury recenzowania artykułów naukowych opracowane przez komitet redakcyjny opierają się na klasycznej praktyce stosowanej w odniesieniu do publikacji naukowych, która polega na przedłożeniu wniosku dotyczącego publikacji dwóm zewnętrznym recenzentom, specjalistom danego obszaru tematycznego, tematyki geograficznej, historycznej i/lub metodologicznej (system otwartej recenzji). W przypadku sprzecznych ocen, Komitet redakcyjny zwraca się do Rady Naukowej lub zleca sporządzenie trzeciej recenzji w celu ustalenia szerszych kryteriów jako podstawę ostatecznej decyzji. Artykuł naukowy wymagający korekty w świetle wyrażonych opinii i uwag krytycznych, może być przedłożony komitetowi redakcyjno-wydawniczemu nie więcej niż dwa razy.

Międzynarodowy zespół naukowy

W przygotowaniu

Komitet wydawniczo-redakcyjny:

Alain Blum (Przewodniczący Komitetu, historyk i demograf - INED i EHESS), Marta Craveri (historyczka - Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme), Juliette Denis (nauczycielka, historyczka), Denis Eckert (geograf - CNRS), Véronique Ginouvès (pracownik badawczo-techniczny - CNRS, kierownik Archiwum Dźwiękowego  - Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme), Catherine Gousseff (historyczka -CNRS), Marie-Hélène Gatto (GED Condorcet), Anouche Kunth (historyczka- CNRS), Emilia Koustova (historyczka, wykładowca i pracownik naukowy na Uniwersytecie w Strasburgu), Marie-Paule Reydet (wydawca Éditions de l’INED), Karin Sohler (dokumentalistka, kierownik Otwartego Archiwum INED, Wanda Romanowski (Wydawnictwo INED), Irina Tcherneva (historyczka);

Zespół wydawniczy:

Marie-Paule Reydet, wydawca; Wanda Romanowski, Kierownik Wydawnictwa Éditions de l’INE ; Karin Sohler, dokumentalistka.