Europejska pamięć

o Gułagu

#Międzynarodowa Rada  Naukowa

Blocks

Międzynarodowa Rada Naukowa sprawuje pieczę nad upowszechnianiem i promowaniem niniejszej publikacji oraz jej znaczenia na arenie międzynarodowej (publikacja będzie co najmniej dwujęzyczna, niemniej planuje się, że zostanie udostępniona - przynajmniej częściowo- w 4 językach: francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim). Zadaniem Rady skupiającej specjalistów z różnych dziedzin, wykładowców i pracowników naukowych z wyższych uczelni z różnych krajów będzie zatwierdzanie zakresu danego projektu badawczego oraz, dzięki znajomości międzynarodowego środowiska badaczy w tej dziedzinie, wspieranie synergii badań opartej w szczególności na specyfice dostępnych materiałów, inspirowanie do publikowania artykułów  i do udostępniania wszelkich materiałów źródłowych, w celu promowania dynamicznej koncepcji otwartych modeli komunikacji naukowej na użytek całej społeczności międzynarodowej.


Międzynarodowy zespół naukowy

W przygotowaniu.